EN DE
Sveiki atvykę į Ortho Baltic – vieną didžiausių ortopedijos technikos kompanijų Europoje!

Kompensavimo tvarka

UAB “Baltic Orthoservice” paslaugoms bei gaminiams įsigyti taikoma Lietuvos vyriausybės patvirtinta kompensavimo tvarka:


I sąrašo ortopedijos techninių priemonių kompensavimas

100 %

Visiems apdraustiems, kuriems nustatyta šiame sąraše nurodyta diagnozė.

II sąrašo ortopedijos techninių priemonių kompensavimas

100 %

 • asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0 -25 procentų darbingumo, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • asmenims iki 18 metų, kuriems yra nustatytas neįgalumas;
 • valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

80%

 • asmenims iki 18 metų;
 • iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 30—55 procentų darbingumo lygis;
 • asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;
 • kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

III sąrašo ortopedijos techninių priemonių kompensavimas

100 %

 • asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0-25 procentų darbingumo, bei asmenims, kuriems yra sukakę senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumas;
 • Valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

95 %

 • asmenims iki 18 metų.

80 %

 • iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 30—55 procentų darbingumo lygis;
 • asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius.

50%

 • Kompensuojama kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

Reikalingi dokumentai:

 • Gydytojo medicinos dokumentų išrašas (027/a arba 028-1/a forma), kurioje būtų pažymėta, kokios ortopedijos techninės priemonės skiriamos apdraustajam pagal Sveikatos apsaugos ministro patvirtintas medicinines indikacijas ir nurodo tų priemonių charakteristikas.
 • Asmens dokumentas (pasas, gimimo liudijimas, invalido pažymėjimas, pensininko pažymėjimas, ar kt.)

Pastaba. Medicinos dokumentų išrašas ar gydytojo įrašas asmens sveikatos istorijoje galioja ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo įrašymo dienos.

Ortopedijos techninės priemonės apdraustajam skiriamos šiais terminais:

Rankų protezinės sistemos

Ne dažniau nei kas 3 metus

Kojų protezinės sistemos I mobilumo lygio pacientams

Ne dažniau nei kas 5 metus

Kojų protezinės sistemos II mobilumo lygio pacientams

Ne dažniau nei kas 4 metus

Kojų protezinės sistemos III ir IV mobilumo lygio pacientams

Ne dažniau nei kas 3 metus

Viršutinių galūnių, apatinių galūnių (išskyrus pėdos įtvarus)
bei stuburo įtvarinės sistemos

Ne dažniau nei kas 2 metus

Kraujotakos sistemos gydomosios priemonės, dėvimos apsauginės
priemonės, protezai (išskyrus galūnių)

Kasmet

Ortopedinė avalynė suaugusiems, kurios skyrimo indikacijos įrašytos į ortopedijos techninių priemonių sąrašus. Apdraustajam, kuriam ortopedinė avalynė pritaikoma pirmą kartą, pirmaisiais metais galima skirti dvi ortopedinės avalynės poras

Ne dažniau nei vieną kartą per metus

Ortopedinė avalynė vaikams, kurios skyrimo indikacijos įrašytos į ortopedijos techninių priemonių sąrašus

Ne dažniau nei kas pusmetį

Pėdos įtvarai

Kasmet

Pirminiai galūnių protezai

Vieną kartą po galūnės amputacijos ar reamputacijos
tik susiformavus ir visiškai sugijus bigei

Pirmieji nuolatiniai protezai

Ne anksčiau nei po 5 mėnesių nuo pirminio galūnių
protezo išdavimo dienos.

 Ortopedijos techninių priemonių įsigijimas apdraustojo lėšomis ir šių išlaidų kompensavimas

1. Kai ortopedijos techninių priemonių poreikis pagal atskirus jų poklasius viršija tam tikram laikotarpiui skiriamas lėšas, ortopedijos įmonės darbuotojas apie tai informuoja apdraustuosius ir nurodo apdraustojo užsakymo registracijos numerį pagal Ortopedijos informacinėje sistemoje registruojamų užsakymų sąrašą bei numatomą ortopedijos techninių priemonių kompensavimo datą.

2. Jei apdraustasis, turintis teisę į ortopedijos techninių priemonių kompensavimą, nutaria nelaukti, kol jam eilės tvarka bus užsakyta ir pagaminta reikiama ortopedijos techninė priemonė, ir nusprendžia ją įsigyti savomis lėšomis, įmonė jį supažindina su ortopedijos techninių priemonių įsigijimo savomis lėšomis procedūra ir pateikia jam užpildyti prašymą pagaminti ortopedijos techninę priemonę apdraustojo lėšomis. Šis prašymas turi būti priklijuojamas prie užsakymo priėmimo lapo, o jo kopija atiduodama apdraustajam.

3. Kartu su prašymu pagaminti ortopedijos techninę priemonę ortopedijos įmonė apdraustajam pateikia prašymo formos blanką kompensuoti savomis lėšomis įsigytą ortopedijos priemonę. Prašymą kompensuoti savomis lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę apdraustasis teikia VLK. Su prašymu apdraustasis pateikia apmokėtą sąskaitą, išrašytą ortopedijos įmonės, bei prašymo pagaminti ortopedijos techninę priemonę apdraustojo lėšomis ir ortopedijos techninės priemonės užsakymo lapo kopijas.

Pastaba. Visus nurodytus dokumentus ar jų kopijas apdraustasis nedelsdamas turi pateikti VLK, tačiau ne vėliau, nei sukanka numatyta ortopedijos techninės priemonės kompensavimo data.

4. Kompensacijos skyrimo tvarka ir eiliškumas turi atitikti ortopedijos techninės priemonės užsakymo įvykdymo bendrąja tvarka eiliškumą. Kompensacijos mokamos iš atitinkamo poklasio ortopedijos techninėms priemonėms kompensuoti skiriamų lėšų, neviršijant ortopedijos techninės priemonės kompensuojamosios bazinės kainos dalies. Kompensacija išmokama per 30 dienų nuo ortopedijos techninės priemonės kompensavimo bendrąja tvarka termino suėjimo.